Politika zasebnosti - PixlCar
pixlcar oglašujte svojo blagovno znamko na avtomobilih drugih ljudi zaslužite z oglaševanjem blagovnih znamk na vašem avtomobilu oglaševanje na avtomobilih

Za podjetja

Politika zasebnosti

Upravljalec osebnih podatkov:

DIGIT POWER LTD, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ, elektronska pošta: podpora@pixlcar.si.

Namen pričujočega dokumenta je, da se posamezniki seznanijo, za katere namene se pridobiva njihove osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba , kakšne so posameznikove pravice v zvezi s podatki, ki jih DIGIT POWER LTD. (v nadaljevanju: »podjetje«) hrani o posamezniku, in kako jih uveljavljati.

Podjetje se zaveda svoje odgovornosti v povezavi z ravnanjem z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdeluje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), internimi akti s področja varstva osebnih podatkov in ostalo relevantno zakonodajo, ki podjetju daje pravno podlagi za obdelavo osebnih podatkov.

Kot obiskovalec spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni z besedilom »Politika zasebnosti«.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov bomo poskrbeli za zavarovanje osebnih podatkov tako, da bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Med varnostne ukrepe, s katerimi varujemo vaše osebne podatke štejemo zlasti:

 • skrb za informacijsko varnost in varnost infrastrukture;
 • informacijski sistemi so zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom;
 • vzdrževanje in redno posodabljanje strojne in programske opreme, kjer hranimo osebne podatke;
 • omejitev dostopa do osebnih podatkov na posamezne pooblaščene osebe;
 • preverjanje in redni nadzor nad pogodbenimi obdelovalci.

1 Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

2 Podlage za obdelavo osebnih podatkov in namen obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo zgolj takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago:

 • Obdelava na podlagi pogodbe. Obdelava je potrebna za izvajanje

pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe oz. do 6 let po prenehanju pogodbe, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s to pogodbo. V opisanem primeru se podatki hranijo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, sodne poravnave, arbitraže oz. 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

 • Obdelava na podlagi privolitve. Vaše osebne podatke obdelujemo kadar v to izrecno privolite in sicer za enega ali več določenih namenov. Podano privolitev imate vedno možnost preklicati.

Za omenjeno vas  podjetje lahko zaprosi, kadar nima izkazane katere od drugih podlag. Posledično lahko obdelujemo določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • za namene pošiljanja obvestil oz. komunikacije (ime in priimek, naslov prebivališča, naslov elektronske pošte, telefonska številka);
 • fotografije, videoposnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (objava navedenih materialov na spletni strani, socialnih omrežjih, drugih medijih oz. za namene dokumentiranja aktivnost oz. obveščanja javnosti);
 • druge namene, za katere posameznik poda svojo privolitev.

Kot že zapisano, lahko posameznik zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom podanim po elektronski pošti ali z navadno pošto na naslov podjetja. Preklic privolitve ne vpliva ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicom. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris bo podjetje podatke izbrisalo v roku 15 dni. Podjetje lahko te podatke izbriše že pred preklicem, če so za to izpolnjeni pogoji – tj. če tako določa zakon oz. če je bil dosežen namen, zaradi katerega so se osebni podatki obdelovali. Podjetje lahko zavrne zahtevo, v kolikor niso izpolnjeni osnovni pogoji za seznanitev (npr. ker ne gre za osebne podatke ali ker zahtevanih podatkov sploh ni), če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana ali če so v ustavi, mednarodnih aktih ali področnih zakonih določene posebne izjeme.

 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva

upravljalec ali tretja oseba. Omenjena podlaga ni ustrezna, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje opravi presojo skladno z zakonodajo.

Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih je zbralo iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev, obveščanja o ugodnostih, dogodkih ipd. Za dosego teh namenov lahko podjetje uporablja navadno pošto, telefonske klice, elektronsko pošto in druga telekomunikacijska sredstva. Za namene neposrednega trženja lahko podjetje obdeluje naslednje osebne podatke posameznikov: ime in priimek posameznika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Navedene osebne podatke lahko za namene neposrednega trženja podjetje obdeluje tudi brez izrecne privolitve posameznika. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu ali posreduje zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov podjetja.

 • Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona. Podjetje vaše podatke obdeluje, kadar takšno obdelavo zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje. Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.
 • Obdelava za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. Namen obdelave po tem pravnem temelju je izrazito ozek, obdelava po tem temelju se izvede izključno v nujni primerih, ko ni mogoče življenjskih interesov zaščiti na drugačen način, ki je za posameznika oziroma za varstvo njegovih osebnih podatkov, manj invaziven.

Posameznike lahko obveščamo tudi po elektronski pošti (e-novice, obvestila o aktivnostih podjetja ipd.). Podjetje lahko uporabnike, zaposlene, stranke, svoje sodelavce oz. druge osebe na elektronski naslov obvešča o svojih aktivnostih, dogodkih, izobraževanjih in drugih vsebinah. Pravni podlagi za obdelavo podatkov sta zakoniti interes in privolitev oz. katera od drugih podlag za obdelavo osebnih podatkov, navedenih v pričujočem dokumentu. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov in prekliče sprejemanje teh sporočil. Odjava se izvrši z odgovorom na sporočilo, možno pa je tudi posredovanje zahtevka po elektronski pošti oz. z navadno pošto na naslov podjetja. Podatki se bodo obdelovali do preklica oz. do izpolnitve namena obdelave. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred podajo preklica.

3 Hramba in izbris osebnih podatkov

 

Osebne podatke bomo obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. V primeru da podjetje obdeluje osebne podatke na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, kot ga predpisuje zakon. Nekateri podatki se hranijo trajno.

Podjetje bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor podjetje podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo v  času sodelovanja s podjetjem, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno. Osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo podjetje hranilo do preklica privolitve ali do zahteve za  izbris podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja. Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. V primeru uveljavljanja pravic posameznika podjetje hrani osebne podatke tega posameznika, dokler o zadevi ni pravnomočno odločeno, po pravnomočnosti pa skladno s pravnomočno odločitvijo v zadevi.

Izjeme od pravice do izbrisa osebnih podatkov, tj. situacije, ko posameznika ne more zahtevati izbrisa osebnih podatkov:

 • Uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 • Je obdelava potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za upravljalca;
 • Je obdelava potrebna iz razlogov javnega reda na področju javnega zdravja;
 • Je obdelava potrebna v znanstvene, raziskovalne, statistične namene ali namene arhiviranja in bi uresničitev pravice do izbrisa resno ovirala uresničitev teh namenov;
 • Se podatki obdelujejo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (npr. v primeru morebitne tožbe).

Po preteku obdobja hrambe mora podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

4 Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Podjetje kot upravljalec osebnih podatkov v določenih situacijah preda posamezno obdelavo osebnih podatkov pogodbenem obdelovalcu in sicer na podlagi pogodbe. Podjetje vodi evidenco pogodbenih obdelovalcev.

Pogodbeni obdelovalci lahko osebne podatke obdelujejo samo po dokumentiranih navodilih podjetja, ob sprejetju vseh ukrepov, potrebnih za varnost osebnih podatkov in skladno z nameni ter cilji, kot je to opredeljeno v tej politiki zasebnosti.

Podjetje sodeluje med drugim s sledečimi pogodbenimi obdelovalci:

 • Vzdrževalci informacijskih sistemov;
 • Ponudniki e-poštnih storitev, storitev v oblaku in programske opreme;
 • Računovodske storitve;
 • Ponudniki pravnega in poslovnega svetovanja;
 • Ponudniki družabnih omrežij (Google, Facebook, Instagram itd.);
 • zunanji izvajalci na področju drugih storitev, s katerimi se ukvarja podjetje.

Podjetje osebnih podatkov posameznika v nobenem primeru ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam, jih ne iznaša v tretje države in v mednarodne organizacije.

5 Spletni piškotki


Spletno mesto
https://pixlcar.si uporablja piškotke in druge povezane tehnologije za zagotavljanje spletnih storitev, uporabljajo pa se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, kot pripomoček pri zbiranju statistik o uporabnikih, obiskanosti spletnega mesta ipd. Ob vstopu na spletno stran se naložijo samo tisti piškotki, ki so nujno potrebno za delovanje spletne strani. Ostali piškotki se bodo naložili samo s posameznikovo privolitvijo. Nastavitve lahko posameznik kadarkoli spremeni in piškotke izbriše (navodila se nahajajo na spletnih straneh posameznega brskalnika).

Piškotek je majhna preprosta datoteka, ki se pošlje skupaj s stranmi spletnega mesta in jo brskalnik shrani na trdi disk vašega računalnike oz. druge naprave. V njej shranjene informacije se lahko ob naslednjem obisku vrnejo na naše strežnike ali strežnike ustreznih tretjih oseb.

Nameščeni piškotki:71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ

Elementor

Statistika (anonimno)

Uporaba

Elementor uporabljamo za ustvarjanje vsebin. Preberi več

Souporaba podatkov

Teh podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Statistika (anonimno)

Ime
Iztek veljavnosti
persistent
Funkcija
Store performed actions on the website

Polylang

Funkcionalni

Uporaba

Polylang uporabljamo za locale management. Preberi več

Souporaba podatkov

Teh podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Funkcionalni

Ime
Iztek veljavnosti
persistent
Funkcija
Store language settings

Različni

Funkcionalni

Uporaba

Souporaba podatkov

Izmenjava podatkov je v postopku preiskave

Namen v pričakovanju preiskave

Ime
e_kit-elements-defaults
Iztek veljavnosti
Funkcija
Ime
PH_HPXY_CHECK
Iztek veljavnosti
Funkcija
Ime
_ga
Iztek veljavnosti
Funkcija
Ime
cmplz_consented_services
Iztek veljavnosti
365 dni
Funkcija
Ime
cmplz_policy_id
Iztek veljavnosti
365 dni
Funkcija
Ime
cmplz_marketing
Iztek veljavnosti
365 dni
Funkcija
Ime
cmplz_statistics
Iztek veljavnosti
365 dni
Funkcija
Ime
cmplz_preferences
Iztek veljavnosti
365 dni
Funkcija
Ime
cmplz_functional
Iztek veljavnosti
365 dni
Funkcija
Ime
cmplz_banner-status
Iztek veljavnosti
365 dni
Funkcija
Ime
_ga_YMNTXWDK2Y
Iztek veljavnosti
Funkcija
Ime
_ga_H4P0MRXPQR
Iztek veljavnosti
Funkcija
Ime
_lscache_vary
Iztek veljavnosti
Funkcija
Ime
_cltk
Iztek veljavnosti
Funkcija
Ime
_fbp
Iztek veljavnosti
Funkcija
Ime
_clck
Iztek veljavnosti
Funkcija
Ime
_clsk
Iztek veljavnosti
Funkcija
Ime
cmplz_consenttype
Iztek veljavnosti
365 dni
Funkcija

Funkcionalni

Ime
Iztek veljavnosti
session
Funkcija

6 Videonadzor

 V podjetju DIGIT POWER LTD ne izvajamo videonadzora.

7 Pravice posameznika

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov podjetje osebne podatke obdeluje pošteno, pregledno in na zakoniti pravni podlagi. Zbira se le tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na namene zbiranja, ob predpostavki da so osebni podatki točni in ažurni.

Posameznik lahko za razjasnitev stanja zahteva seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oz. pod določenimi pogoji lahko zahteva tudi popravek, omejitev obdelave oz. izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov. Splošna uredba nudi posamezniku tudi pravico do ugovora in pravico do prenosljivosti.

Vse zgoraj navedene pravice lahko posameznik uveljavlja z zahtevkom, ki se posreduje na naslov podjetja oz. preko elektronske pošte.

Uveljavljanje pravic je za posameznika brezplačno, razen v primeru, da je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana in zlasti kadar se ponavlja.  V takem primeru lahko podjetje zahtevo zavrne. Podjetje se zavezuje, da bo zahtevke obravnavalo in na njih podalo odgovor brez nepotrebnega odlašanja in sicer najkasneje v 30 dni od datuma prejema prijave. Rok je mogoče podaljšati, ob upoštevanju kompleksnosti in siceršnjega števila zahtev, o čimer bo posameznik posebej obveščen skupaj z razlogi za podaljšanje, vendar podaljšanje ne more biti daljše od dodatnih 60 dni.

V primeru, da se poraja dvom o identiteti posameznika, lahko podjetje zahteva dodatne informacije, ki jih potrebuje za ugotovitev/potrditev identitete posameznika.

Podjetje bo v odločitvi o zahtevi posameznika seznanil tudi z razlogi odločitve in informacijo o  pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo. Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko posameznik uveljavlja pri: Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije na naslovu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana( e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 18.05.2023 dalje.

DIGIT POWER LTD

Tomaž Florjančič, direktor